Πακέτα Διακοπών: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε


Αντί να κάθεστε και να οργανώνετε μόνοι σας τις καλοκαιρινές σας διακοπές, σκεφτήκατε να απευθυνθείτε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και να επιλέξετε ένα έτοιμο “πακέτο διακοπών”’. Το ζητούμενο είναι να βρείτε ένα πακέτο, που να καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας και φυσικά να είναι οικονομικό και συμφέρον. Για να κάνετε σωστές επιλογές και να είστε σίγουροι ότι θα αποφύγετε τυχόν παγίδες καλό είναι να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και την προστασία που σας παρέχει η νομοθεσία.

Τι σημαίνει ‘’οργανωμένο ταξίδι’’

Οργανωμένο ταξίδι είναι κάθε ταξίδι, που προσφέρεται από τουριστικά γραφεία που λειτουργούν νόμιμα (με σήμα του Ε.Ο.Τ.), υπερβαίνει τις 24 ώρες και περιλαμβάνει μεταφορά, διαμονή ή/και κάποια άλλη υπηρεσία, η οποία δεν είναι συμπληρωματική της μεταφοράς και της διαμονής (π.χ. συμμετοχή σε επαγγελματική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική συνάντηση ή εκδήλωση κ.λπ.).

Το Προεδρικό Διάταγμα 339/96, που αφορά τις υποχρεώσεις των διοργανωτών και των πωλητών οργανωμένων ταξιδιών και τα αντίστοιχα δικαιώματα των καταναλωτών, εκδόθηκε σε εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ ‘’για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις’’.

Σύμφωνα λοιπόν με το Διάταγμα:

*Το οργανωμένο ταξίδι μπορεί να πωλείται με συνολική τιμολόγηση ή με χωριστή τιμολόγηση των επί μέρους υπηρεσιών, που το απαρτίζουν. *Η σύμβαση είναι η γραπτή συμφωνία, που συνδέει τον καταναλωτή με το διοργανωτή ή τον πωλητή του οργανωμένου ταξιδιού. Ο διοργανωτής ή ο πωλητής είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν τη σύμβαση και να παραδώσουν αντίγραφο στο καταναλωτή.

*Η νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια προβλέπει την υποχρέωση του διοργανωτή ή πωλητή του ταξιδιού να κοινοποιεί στον καταναλωτή την περιγραφή του καθώς και την τιμή του, πριν από τη σύναψη της σύμβασης χωρίς ασφαλώς να περιλαμβάνει απατηλές ενδείξεις.

*Ο διοργανωτής δεν υποχρεώνεται να διαθέτει διαφημιστικά φυλλάδια για την ενημέρωση των καταναλωτών, όταν, όμως, το κάνει θα πρέπει να αναφέρει, με σαφή τρόπο την τιμή και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι.


Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν τη συμφωνία

Η συμφωνία με τον διοργανωτή ή τον πωλητή του οργανωμένου ταξιδιού πρέπει να αναφέρει:

α) τον προορισμό του ταξιδιού,

β) τα μέσα μεταφοράς,

γ) πληροφορίες για τα καταλύματα, όταν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτερεύσεις,

δ) αν απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων για την πραγματοποίηση του ταξιδιού και σε αυτήν την περίπτωση την προθεσμία για την ειδοποίηση του καταναλωτή, αν υπάρχει ματαίωση του ταξιδιού,

ε) το δρομολόγιο,

στ) τις επισκέψεις, εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή,

ζ) τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή και της ασφάλισης,

η) την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της και τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή,

θ) το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες πληρωμής,

ι) τις ιδιαίτερες επιθυμίες, που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή, κατά την κράτηση και

ια) τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο καταναλωτής θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

Οι καθοριζόμενες στη σύμβαση τιμές δεν μπορούν να μεταβληθούν σε βάρος του καταναλωτή, εκτός αν επέλθουν μεταβολές σχετικές με το κόστος της μεταφοράς, τα τέλη και τους φόρους, που οφείλονται για ορισμένες υπηρεσίες καθώς και τις τιμές συναλλάγματος.

Ακόμα, όμως, και αν συντρέχουν αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις, η συμβατική τιμή δεν μπορεί να μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών πριν από την αναχώρηση.

Σε περίπτωση που πριν από την αναχώρηση ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης, όπως είναι π.χ. η τιμή, πρέπει να το γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν στον καταναλωτή, ο οποίος έχει τις εξής δύο δυνατότητες: α) είτε να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί κυρώσεις, β) είτε να αποδεχθεί μία τροποποιητική πράξη της σύμβασης, που θα καθορίζει τις τροποποιήσεις και τις επιπτώσεις τους στις τιμές.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά και αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή, ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, ο καταναλωτής δικαιούται: α) είτε να απαιτήσει ένα άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας ή ανώτερης ποιότητας, β) είτε να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων από αυτόν ποσών. Ουσιώδης όρος της σύμβασης, ο οποίος επιβάλλεται από τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, είναι η παροχή εγγύησης στον καταναλωτή για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και για την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης.

Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζεται με τη μορφή της υποχρεωτικής ασφάλισης των αντίστοιχων κινδύνων. Δυστυχώς, όμως, η ασφάλιση αυτή δε σας καλύπτει σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή κλοπής των προσωπικών σας ειδών.

Να θυμάστε ότι:

*Πολλές πιστωτικές κάρτες παρέχουν καλύψεις στους κατόχους τους, οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες σε περίπτωση ατυχημάτων, κλοπής κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα μετάβασης ή διαμονής, έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα.

*Μία άλλη δυνατότητα που παρέχουν ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες είναι η τουριστική βοήθεια. Με τη συγκεκριμένη κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος σας παρέχεται μεταφορά από τον τόπο του ατυχήματος με ταυτόχρονη παραλαβή των αποσκευών και προσωπικών σας ειδών, γίνεται επιτόπου επισκευή του οχήματός σας, αν αυτό είναι δυνατό, φύλαξη του αυτοκινήτου και χρήσιμες πληροφορίες για τον προγραμματισμό των διακοπών σας.

*Αν μετά την αναχώρηση υπάρξει αδυναμία παροχής σημαντικού τμήματος των προβλεπόμενων στη σύμβαση υπηρεσιών, ο διοργανωτής προβαίνει σε άλλους διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη δική σας επιβάρυνση για τη συνέχιση του ταξιδιού και, ενδεχομένως, σας αποζημιώνει. Διαφορετικά ο διοργανωτής σας παρέχει μεταφορικό μέσο, για να επιστρέψει στον τόπο αναχώρησης ή σε άλλο συμφωνημένο σημείο επιστροφής.

*Αποδεικτικό στοιχείο για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας και της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του πράκτορα είναι η γραπτή σύμβαση. Μπορείτε να απαιτήσετε αντίγραφο της σύμβασης, που υπογράψατε. Σε περίπτωση, που προκαταβάλλετε κάποιο χρηματικό ποσό, ζητήστε απόδειξη για το ποσό της προκαταβολής.

*Σε περίπτωση, που εξαιτίας κάποιου προβλήματος δεν μπορείτε να συμμετέχετε τελικά στο οργανωμένο ταξίδι, μπορείτε να εκχωρήσετε την κράτησή σας 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση σε κάποιο τρίτο πρόσωπο.

Πηγή: Cosmo.gr

Κοινοποιήστε στο Facebook